Meghirdetett pályázatok

Pályázati kiírás

a Tarpa Bajcsy-Zsilinszky E. u. 9. (hrsz. 65.) szám alatti önkormányzati tulajdonú
szociális bérlakásra vonatkozóan

Tarpa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az EFOP-2.4.1-16-
2017-00063 azonosító számú projektből megvalósult, az Önkormányzat tulajdonát képező
Tarpa, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 9. (hrsz. 65) szám alatti szociális bérlakás bérletére.


PÁLYÁZATRA JOGOSULTAK:


A szociális bérlakásra azok a Tarpa Nagyközség közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok pályázhatnak, akik
megfelelnek az alábbi feltételeknek:
1. nagykorú személy
2. a pályázóval együtt a család létszáma minimum 8, legfeljebb 13 fő. Abban az esetben,
ha a pályázó családjának létszáma nem éri el a 8 főt, lehetőség van arra, hogy pozitív
elbírálás esetén két család – az előírt létszám felső határának figyelembe vételével –
közösen költözzön be az ingatlanba amennyiben külön-külön megfelelnek a pályázati
kiírásban foglalt feltételeknek. Ebben az esetben mindkét család együttesen köteles, de
önálló pályázatot benyújtani vállalva az önálló bérleti szerződés megkötését, továbbá
írásban benyújtani a rezsi- és egyéb költségek megosztását és közös kiegyenlítését,
valamint az ingatlan közös használatának minden feltételét tartalmazó
megállapodásukat. Amennyiben egyik család vagy egyik sem felel meg a kiírásban
szereplő feltételeknek, úgy együttes pályázatuk elutasításra kerül.
3. akinek családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét
4. 6 hónapot meghaladó közüzemi szolgáltatók felé fennálló tartozása, valamint állami és
önkormányzati köztartozása nincs
5. az EFOP-2.4.1-16-2017-00063 azonosító számú projekt keretében létesített szociális
bérlakás esetében az EFOP-2.4.1-16-2017-00063 azonosító számú projekt fenntartási
időszakának végéig (azaz 2026. november 29. napjáig) bérleti jogviszony kizárólag
azzal a személlyel köthető, aki 2019. január 1-ét követően együttműködési
megállapodással rendelkezik az EFOP-1.6.2-16-2017-00008 projekt keretében és ez a
jogviszony az igénylés időpontjában is fennáll.
6. neki vagy a vele együtt költöző családtagjának 1/1 arányban lakástulajdona,
lakásbérleti joga, építési telek tulajdona vagy üdülőtulajdona nincs és a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b)
pontjában szabályozott mértékű ingó vagyont meghaladó vagyonnal nem rendelkezik.
7. vállalja a bérleti és közüzemi díj, továbbá három havi kaució megfizetését
8. a pályázó és házastársa/élettársa és a gyermek ellen jelenleg nem folyik büntetőeljárás


A MEGHIRDETETT BÉRLAKÁS:


Tarpa Bajcsy-Zsilinszky E. u. 9. (hrsz. 65)
Egylakásos épületben 144,98 m2 alapterületű, kétgenerációs
4 szoba, fürdőszoba, étkező konyha víz, villany, vegyes tüzeléses fűtés,
bútorozott állapot
Telek mérete: 1378 m2


BÉRLETI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:
A szociális bérlakásokat az Önkormányzat 2 évi határozott időtartamra adja bérbe. A bérleti
jogviszony meghosszabbításáról a Képviselő-testület dönthet.

A LAKBÉR MÉRTÉKE, A BÉRLETI DÍJON FELÜL FIZETENDŐ DÍJAK:
1. A lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a bérlő lakbért köteles fizetni, melynek mértéke
103 Ft/m 2 havonta => 14.933 Ft
2. A bérlő a bérleti szerződés megkötésekor 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót
köteles megfizetni a bérbeadó részére.
3. A lakbér az alábbi szolgáltatások ellenértékét tartalmazza:
a) lakás használata,
b) a lakbér és az egyéb díjak közlése és beszedése,
c) a lakás és az épület üzemeltetése,
d) a lakás és az épület fenntartása a jelen határozatban és a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint.
4. A lakás használata során felmerülő közüzemi díjakat a fogyasztásmérők adatai alapján a
szolgáltatók felé a bérbeadó fizeti meg, amelyeket bérlő köteles bérbeadó részére megtéríteni.
Erre figyelemmel bérlő köteles biztosítani, hogy a fogyasztásmérők állását a bérbeadó, illetve
a szolgáltató képviselője a vonatkozó előírások szerint leolvashassa.
5. Az épületre, illetve a lakásra vonatkozó biztosítást bérbeadó köti meg a biztosítóval és a
biztosítási díjat a biztosító részére a bérbeadó fizeti meg. A biztosítási díj 50 %-át a bérlő
köteles a bérbeadó részére megtéríteni.


A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE


A pályázó a pályázati kérelmét Tarpa Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének
124/2020 (XI.9.) számú határozatának 2. számú mellékletét képező „Pályázati kérelem
önkormányzati tulajdonú, szociális jellegű bérlakás igényléséhez” elnevezésű
formanyomtatványon, az ott feltüntetett minden rovatot hiánytalanul, értelemszerűen
kitöltve köteles benyújtani, saját kezűleg aláírva.
A formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási időben Tarpa Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában (4931 Tarpa, Kossuth u. 23.) vagy letölthető a
www.tarpa.eu/meghirdetett pályázatok linkről.
A pályázati kérelem személyesen nyújtható be Tarpa Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában ügyfélfogadási időben, zárt borítékban.
A borítékra rá kell írni: „Pályázati kérelem önkormányzati tulajdonú, szociális jellegű bérlakás
igényléséhez”
Pályázat benyújtásának határideje: 2022.10.03


PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE


Tarpa Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok elbírálásának
előkészítése érdekében Bíráló Bizottságit hoz létre. A Bíráló Bizottság a Polgármester
124/2020 (XI.9.) számú határozatának 1. számú mellékletében szereplő jogosultsági
feltételek és értékelési szempontok alapján- figyelembe véve 3. számú mellékletben
feltüntetett döntés-előkészítői véleményeket – értékeli a pályázatokat és ez alapján javaslatot
tesz a Képviselő-testület részére a pályázók rangsorára.
Az elkészült javaslatok megvitatása után a Képviselő-testület dönt a Tarpa, Bajcsy-Zsilinszky
E. u. 9. szám alatti szociális bérlakás 2 év határozott idejű szerződés megkötésre jogosult bérlő
személyéről.
Abban az esetben, ha több pályázó azonos pontszámot ér el, a nagyobb létszámú család előnyt
élvez az alacsonyabb létszámú családdal/családokkal szemben.