Humán szolgáltatások fejlesztése Tarpa és térségében című projekt bemutatása

EFOP-1.5.3-16-2017-00104

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Tarpán és térségében
Projektazonosító szám: EFOP-1.5.3-16-2017-00104
Szerződött támogatás összege: 250.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Fizikai befejezés dátuma: 2022.02.28.

A projekt 5 település összefogásával konzorciumban valósult meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon belül.

Kedvezményezettek:

Konzorciumvezető: Tarpa Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban kedvezményezett)
Székhely: 4931 Tarpa, Kossuth u. 23.

Konzorciumi tag: Márokpapi Község Önkormányzata
Székhely: 4932 Márokpapi, Kossuth u. 25.

Konzorciumi tag: Gulács Község Önkormányzata
Székhely: 4842 Gulács, Rákóczi u. 12.

Konzorciumi tag: Beregsurány Község Önkormányzata
Székhely: 4933 Beregsurány, Rákóczi út 1.

Konzorciumi tag: Beregdaróc Község Önkormányzata
Székhely: 4934 Beregdaróc, Szabadság út 86/B.

 

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Megoldandó problémák:
Az egészségtelen életmód, a rossz egészségi és mentális állapot, a szenvedélybetegségek sok lakost érintő problémaként jelentkeznek, és egyben munkaerőpiaci és szociális helyzetet hátrányosan befolyásoló tényezők is.
A lakosság hátrányos helyzetének kialakulásában, a kirekesztettségben szerepet játszanak a régió egyes térségeire jellemző rossz lakáskörülmények és a közmű ellátások hiányossága, az alacsony iskolázottsági és foglalkoztatottsági szint, az ebből adódó jövedelmi helyzet, valamint a kistelepülések, tanyás területek közlekedési problémái, azaz a különböző közszolgáltatások, munkahelyek nehéz elérhetősége.
A szegénység, ill. az elszegényesedés a fejletlen infrastruktúrájú, elöregedett térségek lakosait; a rossz egészségi, mentális és pszichés állapotú embereket; a nagycsaládokat és a gyermeküket egyedül nevelő szülőket érinti leginkább.
Bár a térség rendelkezik kiépült egészségügyi, valamint szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerrel, a törvények betartásával nyújtott jelenlegi szolgáltatások elérhetősége főleg a kistelepüléseken élők számára nem megoldott. A kedvezőtlen demográfiai mutatókon való változtatás elemi érdeke a településeknek.

A településvezetők, a konzorciumba résztvevő szervezetek és intézmények vezetői a szakpolitikai mutatók mentén, a térségi és helyi igények feltárását követően fontosnak tartják a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentését, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, továbbá a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósítását.
Ezen települési prioritások kiemelt témája a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, valamint a vidék megtartó képességének erősítése és az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. Ezen túl fontos célkitűzése a települések vezetőinek a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

Célok:
A projekt célja a társadalmi felzárkózás elősegítése, a területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a konzorcium tagjait képező önkormányzatok humán kapacitásának fejlesztése, melyek a következő részcélokra bonthatóak:

• a konzorcium településein élő hátrányos helyzetű aktív korú lakosság részére korszerű képzési programok megvalósítása, munkaerőpiaci beilleszkedésük elősegítése,
• a projekt hatóterületén humán szolgáltatást nyújtó intézmények szakember ellátottságának fejlesztése, szakemberhiány enyhítése,
• a fiatal korú lakosság helyben maradását, fiatalok közösségépítését, generációs együttélést segítő programok megvalósítása,
• a konzorciumban lévő önkormányzatok területén élő lakosság részére helyi közösségek erősítését szolgáló közösségi-, egészségfejlesztő rendezvények szervezése, közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése.

Fejlesztések célcsoportja, érintettek:
A konstrukció kiemelt célcsoportja (közvetlen célcsoport) a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, potenciális alkalmazottak. A társadalmi együttélés, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportnak tekintendő a konzorcium településeinek teljes lakossága. Ezen kívül egy tágabb, közvetett célcsoport is megfogalmazható.

Közvetlen célcsoport:
• Hátrányos helyzetű aktív korú lakosság
• Humán közszolgáltatást nyújtó intézmények munkatársai
• Fiatalkorú lakosság
• Potenciális alkalmazottak
• A projekt hatóterületén élő teljes lakosság

Közvetett célcsoport
• A településeken működő civil szervezetek
• Helyi és térségi sajtó, médiumok
• Térségi önkormányzatok

Tevékenységek bemutatása:

• Infrastrukturális beruházás (különböző felújítási munkálatok az egyes településeken)
• Projekt megvalósítását segítő kis értékű eszközök és szoftverek
• Képzési programok
• Közösségi rendezvények szervezése
• Egészségfejlesztő programok, egészségügyi szűrések megvalósítása
• Helyi közösségben szerepvállalásra felkészítő programok, önkéntesek toborzása, önkéntesek által megvalósított események
• Család- és gyermekjóléti szolgálat által biztosított prevenciós foglalkozások
• Humán szakemberek foglalkoztatása
• Szakmai megvalósítást segítő szakemberek foglalkoztatása
• Egyéni fejlesztési tervek készítése
• Ösztöndíj rendszer közép- és felsőoktatásban tanulók részére
• Kommunikációs tevékenységek
• Nyilvánosság tájékoztatása
• Könyvvizsgálat
• Előkészítési tevékenységek (tanulmány, közbeszerzés stb.)

 

Az egyes tevékenységekről részletesebb információt az érintett önkormányzat biztosít a projektről. A projekt keretében megvalósuló programokról és képzésekről érdeklődni az önkormányzatoknál lehet a következő elérhetőségeken:

Konzorciumvezető: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
Tel: 45/488-006
E-mail: hivatal@tarpa.eu
Mentor: Kovács Krisztina

Konzorciumi tag: Márokpapi Község Önkormányzata
Székhely: 4932 Márokpapi, Kossuth u. 25.
Tel: 45/0-791
E-mail: marokpapi2016@gmail.com
Mentor: Hibály Marianna

Konzorciumi tag: Gulács Község Önkormányzata
Székhely: 4842 Gulács, Rákóczi u. 12.
Tel: 45/795-080
E-mail: polgarmesterihivatal@gulacs.hu
Mentor: Balla Magdolna

Konzorciumi tag: Beregsurány Község Önkormányzata
Székhely: 4933 Beregsurány, Rákóczi út 1.
Tel: 45/702-106
E-mail: beregsurany4@gmail.com
Mentor: Lőrincze Alexandra

Konzorciumi tag: Beregdaróc Község Önkormányzata
Székhely: 4934 Beregdaróc, Szabadság út 86/B.
Tel: 45/706-200
E-mail: rendezvenyek@beregdaroc.hu
Mentor: Pálinkás Ágnes

Elérhetőségeink:

Tarpa Nagyközség Önkormányzata
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
+36 45 488 006
hivatal@tarpa.eu