Ingatlan értékesítés

Tarpa 103 hrsz. - 4931 Tarpa, Árpád u. 63.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ingatlan nyilvános pályázat keretében történő értékesítésére  

 

Tarpa Nagyközség Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képező Tarpa 103 hrsz.-ú, 1375 m2 telek és 64,9 m2 lakóház alapterületű, természetben 4931 tarpa, Árpád u. 63. sz. alatti, lakóházas ingatlan értékesítésére nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat vagyonáról szóló 2/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet 5. §(3) bekezdése alapján az Önkormányzat hivatalos honlapján és hirdetőtábláján történő közzététellel, az alábbi feltételekkel.

 

Az ajánlat benyújtásának feltételei

       Ajánlat benyújtásának határideje: 2021. május 14-én 12.00-ig.

       Ajánlat benyújtásának módja, helye: személyesen az Önkormányzat 4931 Tarpa, Kossuth u. 23. sz. alatti hivatali helyiségében a pályázó nevének megjelölésével zárt borítékban.

 

Az ajánlat tartalma, a pályáztatási eljárás szabályai

Az eladási minimális ár: 1.047.000 Ft, azaz egymillió-negyvenhétezer forint.

 

A vételár megfizetésének módja: átutalással, egyösszegben.

 

A vételár megfizetésének határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 nap.

 

Az ajánlatokat konkrét összegben, forint pénznem megjelölésével, tízezer forintra kerekítve, írásban zárt borítékban kell beadni.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a 2/2016. (I.25.) önkormányzati rendeletben továbbá a pályázati felhívásban foglaltakat, különösen a vételár megfizetésének módját és határidejét elfogadja.

Jogi személy csak akkor vehet részt a pályázati eljárásban amennyiben a Nemzet vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

A pályázatok elbírálásának és az eredmény kihirdetésének határideje: 2021. június 14., amelyet a kiíró szükség esetén indokolt esetben (pl. ismételt ajánlatkérés), egy ízben további 30 nappal meghosszabbíthat.

A pályázat nyertese: a legmagasabb vételárat vállaló ajánlattevő. Azonos összegű ajánlatok esetén a kiíró ezeket az ajánlattevőket ismételt ajánlattételre hívja fel.  

A kiírónak jogában áll, hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

Az adásvételi szerződés megkötésének határideje: a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 15 nap. Az adásvételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése, a szerződéskötés meghiúsulása, illetve a vételár határidőben történő meg nem fizetése esetén – a szerződés bármely okból történő megszűnése nyomán – a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő leteltével kezdődik és 60 napig (az elbírálási határidő meghosszabbítása esetén további 30 napig) tart.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a 2/2016. (I.25.) önkormányzati rendeletben továbbá a pályázati kiírásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvénytelen pályázatot tevő ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt.

A pályázat eredménytelen, ha nem érkezik érvényes ajánlat, illetve egyik ajánlat ajánlati ára sem éri el a minimális árat.

A pályázatra vonatkozó további felvilágosítás (az értékbecslés megtekintése) az ajánlattételi időtartama alatt Tarpa Nagyközség Önkormányzatánál, 4931 Tarpa, Kossuth u. 23. sz. alatti hivatali helyiségben, ügyfélfogadási időben Szécsi Szabolcs polgármesternél kérhető.

A pályázat tekintetében a jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2/2016. (I.25.) önkormányzati rendeletben, különösen annak 2. számú mellékletében továbbá a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

Hirdetőtáblán történő kifüggesztés és a honlapon történő megjelentetés napja:

2021. április 26.

 

Tarpa Nagyközség Önkormányzata

                             Kiíró