Keresés Az Arhívumban
Kulcsszó Név töredék Idő töredék Leírás töredék
Törlés

Arhívum Lista
Találatokok száma:  213
Név Hely Idő Leírás rövid 
Esze Tamás Népe
A TARPAI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE IV. évfolyam 3. szám 
   

<< Dokumentum letöltése >>

 
Meghívó
X. Szatmár-Beregi Szilvanapok 
Tarpa  2013. szeptember 28. 

<< Információ megtekintése teljes méretben >>

 
Meghívó - Sportkomplexum átadó    2012.06.02 

 
X. Kuruc Nap     

 
X. Kuruc Nap     

„Cum deo Pro patria et Libertate!”

MEGHÍVÓ

X. Kuruc Nap
2011. július 23.

Tarpa

Tarpa Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
 tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, családját
és hozzátartozóit a 

Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója

 alkalmából megrendezésre kerülő

 

X. KURUC NAPRA

 

Időpontja: 2011.július 23.(szombat)

 

 Helye: Tarpa, II. Rákóczi Ferenc Emlékpark
Tarpa, II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház kertje

 

 A X. Kuruc Nap fővédnöke:
Dr. Czomba Sándor
a Nemzetgazdasági Minisztérium

foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára,egyéni országgyűlési képviselő

 

A II. Rákóczi Ferenc Emlékmenet fővédnöke:
Dr. Simicskó István
A Honvédelmi Minisztérium államtitkára

 
Tudnivalók a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtésről     

 
Toborzó Tarpa FC     

 
XXXVII. Megyei Népzenei Fesztivál     

 
Cikk     

 
Tarpa Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Hirdetménye     

Tarpa Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Hirdetménye

 
Helyi iparűzési adó nyomtatványok     

Helyi iparűzési adó nyomtatvány

Helyi iparűzési adó nyomtatvány valtozásbejelentés

 
Tisztelt Lakosság!     

A NYÍR-FLOP KFT elnézést kér az Önöket ért esetleges kellemetlenségért, ezúton tájékoztatja Önöket a 2011. évi szelektív hulladékgyűjtési időpontok az alábbiak szerint módosulnak:
- április 8.
- május 13.

-
június 10.
- július 8.
- augusztus 12.
- szeptember 9.
- október 14.
- november 11.
- december 9.

 
Nyír-flop KFT közleménye      

 
Rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról     

Tarpa Nagyközség  Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. ( I. 05.) Önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet módosításáról

Tarpa Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete „ az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

1.§  

Az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

2.§

 Ez a rendelet 2011. január 5-én 14 órakor lép hatályba.

 Vassné Szűcs Róza sk.                                                                 Szécsi Szabolcs sk.
             jegyző                                                                                      polgármester

1. melléklete a 2./2011./  I. 05. ./ önkormányzati  rendelethez

 1.      Az ivóvíz szolgáltatás díjai:

 a.)Alapdíj

lakossági fogyasztók részére                              250 Ft/m3 + Áfa
nem lakossági fogyasztók részére                   1.000 Ft/m3 + Áfa

b.) ivóvíz

lakossági fogyasztók részére                              190 Ft/m3 + Áfa
nem lakossági fogyasztók részére                       239 Ft/m3 + Áfa

2.      Szennyvízelvezetés-kezelés díjai:

             a.)   alapdíj

            lakossági fogyasztó esetén                         100 Ft/m3 + Áfa
            nem lakossági fogyasztó esetén                     200 Ft/m3 + Áfa

             b.)   szennyvizdij

              lakossági fogyasztó esetén                             170 Ft/m3 + Áfa
              nem lakossági fogyasztó esetén                      223  Ft/m3 + Áfa 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának (4400 Nyíregyháza, Keleti Márton u l.)közleménye     

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993, évi II, törvény 4/B. § (5) bekezdése és a 9. § a alapján

nyilvános sorsolást

tart a tarpai „ Esze Tamás" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet használatában lévő részarány tulajdonú földek kiadása céljából,

A sorsolás helye; II Rákóczi Ferenc Művelődési Ház (4931 Tárna Kossuth út 25.)
A sorsolás időpontja; 2011. év március hó 29. nap (csütörtök) 9:00 óra

A teljes közlemény szövege (...ITT...) olvasható

 
Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele     

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szociális törvény) 2011. év január 1. napjával módosult a 2010. évi CLXXI. törvénnyel. A módosítás érintette többek között a szociális igazgatási eljárás általános szabályait, továbbá a természetbeni és pénzbeli ellátások közül az aktív korúak ellátását, a lakásfenntartási támogatást, továbbá a szociális szolgáltatások közül az étkezetés alapszolgáltatást, továbbá az intézményi/személyi térítési díjakat.Jelen tájékoztatóban kizárólag a jegyz1i hatáskörbe tartozó ügyekkel kapcsolatos, illetve a feladatkörét érint1 legfontosabb szabályokról, illetve azok hatályba lépésének dátumairól, továbbá a megteendő intézkedésekről adok tájékoztatást.

Teljes anyag letöltése ITT

 
Új pálinka Ünnepe  Művelődési Ház kertje, Tarpa  2011. (szombat)   
XXXVII. Megyei Népzenei Fesztivál  Tarpa Művelődési Ház  2011. június 4 - 5 (szombat-vasárnap)   
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS      Új lap - 1

KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZAT

 

 

1. Tarpa Nagyközség  Képviselő-testülete pályázatot ír ki Tarpa  Önkormányzat (székhely: 4931 Tarpa, Kossuth u. 23.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására.

 

2. A pályázaton azon belföldi természetes és jogi személyek (könyvvizsgáló cég) vehetnek részt, akik szerepelnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben.

Könyvvizsgáló cég köteles - pályázata részeként - kijelölni azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. Könyvvizsgáló cég köteles - pályázata részeként - meghatározni a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló személyét. 

3. A pályázatot kiíró szerv: Tarpa Önkormányzat Képviselő-testülete

4. A feladat ellátás tervezett időtartama: 2009. év december 21. napjától 2012. június  30-ig  terjedő határozott időtartam.

 5. Pályázati feltételek

Természetes személy könyvvizsgáló esetében:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetetlen előélet, cselekvőképesség,
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagság, a könyvvizsgálói nyilvántartásba vétel igazolása,
 • legalább 5 év könyvvizsgálói szakmai gyakorlat,
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 10. §-ában és 11. §-ában foglalt kamarai tagsági rendelkezéseknek történő megfelelés.
 • nem áll fenn az 1990. évi LXV. törvény 92/B. § (2)-(3) bekezdése szerinti kizáró ok

Könyvvizsgáló cég esetében:

 • gazdálkodó szervezet,
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamara a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet könyvvizsgálói tevékenységét a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 35. §-a alapján engedélyezte és arról igazolást adott,
 • a gazdálkodó szervezet vagy jogelődje által folytatott, legalább 5 év könyvvizsgálói szakmai gyakorlat. A könyvvizsgáló céggel jogviszonyban álló könyvvizsgálóknak külön-külön meg kell felelniük a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 10. §-ában és 11. §-ában foglalt, a tevékenység végzésére vonatkozó kamarai tagsági rendelkezéseknek.
 • nem áll fenn az 1990. évi LXV. törvény 92/B. § (2)-(3) bekezdése szerinti kizáró ok

 

6. A pályázathoz csatolni kell

Természetes személy könyvvizsgáló esetében:

1.      részletes szakmai - referenciát, kapcsolattartó személyt rögzítő, munkahelyet tartalmazó és rögzítő - önéletrajzot,

2.      legmagasabb iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumokat,

3.      Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagságot igazoló eredeti, vagy közjegyző által hitelesített dokumentumot,

4.      a könyvvizsgálói díjazásának meghatározására, a fizetési feltételekre - 3 év pénzügyi időtartamra - vonatkozó ajánlatot, díjkövetésre vonatkozó javaslatot, az ajánlati kötöttség lejártának megjelölésével,

5.      3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Könyvvizsgáló cég esetében:

1.      a könyvvizsgáló cég 30 napnál nem régebbi cégkivonata egyszerű másolatát, a cég képviselőjének aláírási címpéldánya egyszerű másolatát,

2.      a könyvvizsgáló cég utolsó, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos társasági szerződése egyszerű másolatát,

3.      a gazdálkodó szervezetet, annak felépítését és tagjait, a feladat-és hatásköröket, valamint a felelősségi viszonyokat bemutató pályázatot,

4.      a könyvvizsgáló cég képviselője által - pályázata részeként - tett azon nyilatkozatot, melyben kijelöli azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős,

5.      a könyvvizsgáló cég képviselője által - pályázata részeként - tett azon nyilatkozatot, melyben meghatározza a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére vonatkozó helyettes könyvvizsgáló személyét,

6.      a feladat ellátására kijelölt könyvvizsgáló(k) legmagasabb iskolai végzettségét, képesítését igazoló dokumentumokat,

7.      a könyvvizsgáló cégre vonatkozólag, a Magyar Könyvvizsgálói Kamarai által kiadott, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített nyilvántartásba vételi igazolást,

8.      a könyvvizsgálói cég díjazásának meghatározására, a fizetési feltételekre - 3 év pénzügyi időtartamra - vonatkozó ajánlatot, díjkövetésre vonatkozó javaslatot, az ajánlati kötöttség lejártának megjelölésével,

7. Az ellátandó feladat: Tarpa Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátása, a vonatkozó központi jogszabályi rendelkezések keretei között.

 

 • Tarpa Önkormányzat tárgyévi költségvetése tervezetének könyvvizsgálói véleményezése, vizsgálata az államháztartás működésére, valamint a könyvvizsgálatra irányadó, központi jogszabályok rendelkezései figyelembevételével
 • Tarpa Képviselő-testülete által elfogadott tárgyévi költségvetése alapján folytatott gazdálkodás figyelemmel kísérése, a tárgyévi költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslatok kizárólag véleményezése, - az államháztartás működésére, valamint a könyvvizsgálatra irányadó, központi jogszabályok rendelkezései figyelembevételével
 • Tarpa  Önkormányzat tárgyévi gazdálkodása I. félévi beszámolójának (mérlegjelentésének, költségvetési jelentésének) véleményezése, vizsgálata, az államháztartás működésére, valamint a könyvvizsgálatra irányadó, központi jogszabályok rendelkezései figyelembevételével.
 • Tarpa Önkormányzat tárgyévi gazdálkodása I-III. negyedévi költségvetési jelentésének véleményezése, vizsgálata, az államháztartás működésére, valamint a könyvvizsgálatra irányadó központi jogszabályok rendelkezései figyelembevételével.
 • Tarpa Önkormányzat tárgyévi gazdálkodását rögzítő, éves zárszámadási rendelet-tervezetének (mérlegének, pénzmaradvány kimutatásának, költségvetési jelentésének, kiegészítő mellékletének) véleményezése, vizsgálata, az államháztartás működésére, valamint a könyvvizsgálatra irányadó, központi jogszabályok rendelkezései figyelembevételével.

 8. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. év december hó 19. nap. A pályázatot zárt borítékban Tarpa Önkormányzat Képviselő-testületének polgármesteréhez kell benyújtani, az alábbi címre:

Cím: 4931 Tarpa, Kossuth u. 23. Telefon: 45/488-006

A borítékra kérjük ráírni: (név, cím/székhely) pályázata Tarpa Önkormányzat (székhely: 4931 Tarpa, Kossuth u. 23.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 

9. Tarpa Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott pályázatokat, a Képviselő-testület 2010. december havi ülésen bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Vassné Szűcs Róza  jegyzőnél  a 45/488-006 os telefonszámon.

Generated with CodeCharge Studio.
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS     

Ügyiratszám: 3532/2010.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tarpa Önkormányzat pályázatot hirdet az önkormányzat által 2010. december hónapban alakuló gazdasági társaság vezető feladatainak ellátására az alábbi feltételekkel:

Iskola végzettség:  középfokú végzettség agrár, műszaki, gazdasági területen
                               előnyt jelenthet felsőfokú végzettség , vezetői-,
                               szakmai gyakorlat

Munkaviszony  időtartama: határozatott idejű , ( minimum 1 év )

Illetmény: megegyezés szerint.

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30

Pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, szakmai elképzelést erkölcsi bizonyítvány, szakmai végzettséget tanúsító okiratot.

 Előnyt jelenthet: helyi ismeret

Tervezet álláshely betöltése: 2011. január 1.

Tarpa, 2010. november 12.

                                                                   Szécsi Szabolcs sk.
                                                                        polgármester

 
XII. Nemzetközi Szilvalekvárfőző Verseny     

Szatmárcsekén 2010. Augusztus 20-21-én 12. alkalommal szállt fel a füst a vályogból rakott katlanokból, ahol két napon keresztül folyamatos kavarás mellett főtt a szilvalekvár melyre Önkormányzatunk csapata is benevezett. Immáron kilencedik alkalommal vesz részt községünk ezen a neves rendezvényen. Idén is a Szatmári Fesztivál keretében került megrendezés melyre sok csapat nevezett be. Egy egész nap és egy délelőtt kellett ahhoz, hogy elészüljön a "nemtudom" szilvából főtt lekvárunk.

(...További képek...)

 
VII. Szatmár-Beregi Szilvanap     

 
VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY     

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Tarpa Nagyközségben

polgármesterjelöltek:

Dr. Kelemen Béla                    Független 
Rózsa Béla                              Független
Sipos László                            Független   
Szécsi Szabolcs           Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt  

egyéni listás önkormányzati jelöltek:

Ádám Zoltán                          Független
Csapó Gyula                          Független
Erdős Antal                            Független
Esze Tibor                             Független   
Farkas Gusztáv                      Független 
Ficze Tamás                           Független 
Guti János                              Független   
Guti Rudolf                            Független 
Dr. Jung Zoltán                      Független 
Kékesi Szilárd                       Független 
Dr. Kelemen Béla                  Független   
Kotánné Parádi Krisztina       Független
Kovács Imre                         Független 
Magyar Gabriella                   Független 
Márton Gábor             JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM  
Simon József                          Független   
Simon Lajos                           Független 
Sipos László                           Független   
Siposné Szász Krisztina           Független
Szász Zsolt                             Független 
Szécsi Szabolcs           Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt  
Szücs Miklós                           Független   
 

Tarpa, 2010. szeptember 6.
                                                           Vassné Szűcs Róza
                                                                HVI vezető

 
VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY     

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Tarpa Nagyközségben a települési cigány kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjei:

Horváth Mihály       ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS/  
Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete/
CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE  

Mező Bertalan        "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
                                   ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

Mező Géza            MCF a MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA

Molnár Ádám         CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE/
 Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete/
 ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS

Molnár Ádám Alex  CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE/
 Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete/
 ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS

Molnár Ádámné    CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE/
Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete/
ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS

Oláh András          "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS
POLGÁRI SZÖVETSÉG

Oláh Dávid            "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS
POLGÁRI SZÖVETSÉG

Oláh Zoltán            "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS
POLGÁRI SZÖVETSÉG

Tarpa, 2010. szeptember 6.
                                    Vassné Szűcs Róza
                            Helyi Választási Iroda vezetője

 
2010 Évi tájékoztató     

Tájékoztató az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 50/A.§(4) bek. Alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester jelentése Tarpa Nagyközség Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

 
Hirdetmény a Helyi Választási Irodáról , Helyi Választási Bizottságról és a Választási Információs Szolgálatról     

A Helyi Választási Iroda

Címe:
4931 Tarpa, Kossuth utca 23..
Tel.: (45) 488-001
Fax.: (45) 488-006
E-mail: tarpaijegyzo@tarpa.eu

Vezetője:
Vassné Szűcs Róza jegyző

A Választási Információs Szolgálat az alábbi helyen és időben érhető el:

Személyesen:
Tarpa, Kossuth utca 23.
hétfőtől – péntekig munkaidőben

Telefonon:
06- 45/488-001

Levélcím:
Polgármesteri Hivatal VISZ
4931 Tarpa, Kossuth utca 23.
E-mail: tarpaijegyzo@tarpa.eu

Helyi Választási Bizottság tagjai :

Feketéné Szalai Edit                            HVB elnök
Dr. Hajdú László                                 HVB elnök helyettes
Oláh Elek                                            HVB tag
Kebuszekné Debreceni Katalin            HVB pót-tag
Simon Károly                                      HVB pót-tag
 

Címe:
4931 Tarpa, Kossuth utca 23..
Tel.: (45) 488-001
Fax.: (45) 488-006

Tarpa, 2010. augusztus 30.
                                                            Vassné Szűcs Róza
                                                                HVI vezetője

 
Hirdetmény     

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Tarpa Nagyközség választókerületében egyéni listás képviselőjelölt jelöléséhez szükséges a település választópolgárainak legalább 1%-a, azaz 17 ajánlószelvény.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak 3%-a, de legalább 49 választópolgár jelöltnek ajánl.

Tarpa, 2010. augusztus 16.
                                                                                              Vassné Szűcs Róza
                                                                                                   HVI vezetője

 
Hirdetmény      

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesteri választáshoz készült választói névjegyzék 2010. augusztus 18-től  2010. augusztus 22-ig a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
   A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

 Tarpa, 2010. augusztus 16.
                                                                                              Vassné Szűcs Róza
                                                                                                   HVI vezetője

 
IX. Történelmi Kuruc Nap     

Tisztelt Látogató!

A mai naptól elérhető a tarpai honlapon a IX. Történelmi Kuruc Nap videofelvételei. Elérhetősége a cikk után található "(...tovább...)" gombra kattintva vagy a következő linkeket követve:

 
Helyi Választási Bizottság 2/2010. (VIII. 04.) számú határozata      

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C rvény (továbbiakban: Ve. ) 115/I. § (6) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a 2010. évi települési kisebbségi választások kitűzése tárgyában meghozta a következő határozatot:

Helyi Választási Bizottság 2/2010. (VIII. 04.) számú határozata

 


  Kezdőlap   |   Nevezetességek    |  Galéria    |  Vendégkönyv    |  Regisztáció    |  Elérhetőség 

© 2005-2010  Minden jog fenntartva  Tarpa Nagyközség Önkormányzat   webmester: tarpawebmester@gmail.com

Generated with CodeCharge Studio.